Ledziny.pl Ledziny.pl
BIP PL EN DE

MĚSTSKÁ RADA

 MÌSTSKÁ RADA

 

Mìstská rada je schvalující a kontrolní orgán. Pùsobnost Rady je ustanovena zákony a stanovami Mìstské obce Lędziny. Aktuálnì je Mìstská rada slozena z 15 radních. Její funkèní období je 4 roky, poèítaje ode dne voleb. Zasedání Rady se konají vìt¹inou jednou mìsiènì, pøinejmen¹ím ale jednou za ètrvrtletí, podle pracovního plánu. Bìzná zasedání obvykle probíhají na Mìstském úradì, v zasedací síni (pøízemí, pokoj è. 011).
 
VII funkèním období 2014-2018 koná Mìstská Rada v tomto slození:
Předseda:
Elżbieta Ostrowska

e-mail: przewodniczacy@ledziny.pl  
adresa: ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny
telefon: + 48 32 216 65 11 do 13 w. 31, + 48 32 216 65 06
pokoj è. 114b:  
pondìlí  od 15.30 do 16.30


Místopředseda:
Edward Urbańczyk
adresa: ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny
telefon: +48 32 216 65 11 do 13 w. 31, + 48 32 216 65 06
pokoj è. 114b: 
støeda od 15.00 do 16.00


Místopředseda:
Zdzisław Rudol

adresa: ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny
telefon: +48 32 216 65 11 do 13 w. 31, + 48 32 216 65 06
pokoj è. 114b: 
støeda od 15.00 do 16.00


Radní:

Ewa Fojcik

Janusz Gondzik

Hubert Handy

Karol Kolny

Tomasz Kostyra

Aleksander Koziol

Arkadiusz Kula

Tadeusz Kowalczyk

Tomasz Kwoka

Halina Sinder

Anna Wysocka

Obsluhu Mìstské rady vede:

Biuro Rady Miasta (Kancelár Mìstské Rady)
adresa: ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny
telefon: + 48 32 216 65 11 do 13 int. 131, +48 32 216 65 06
e-mail: biuro-rady@ledziny.pl

zamknij
Wyślij kartkę