Ledziny.pl Ledziny.pl
BIP PL EN DE

PARTNERSKÁ MÌSTA

PARTNERSKÁ MÌSTA

Mìsto Lêdziny navázalo pøátelství se tøemi mìsty v zahranièí:

 Mìsto Revúca

http://www.revuca.sk

Smlouva o pøátelství obou Mìst byla podepsána dne 20.06.2008. Smluvní strany se zavázaly ke spoleènému rozvíjení spolupráce mezi obìma partnerskými mìsty za úèelem vzájemného rozvoje.
Revúca je okresní mìsto v jížním Slovensku v Banskobystrickém kraji. Jde o nejvìtší mìsto v západní èásti historické krajiny Gemer. Má 13,5 tis. obyvatel. Nachází se v údolí øeky Muráò v nadmoøské výšce 318 metrù, pøi cestì z Muránì do Jelšavy.

První písemná zmínka o Revúcy je z roku 1357. Po nìkolik staletí byla menším støediskem hutníctví a øemesla. Roku 1808 zde vznikla Muraòská unie, první hutnícká podílová spoleènost v Maïarsku. V 19. století sehrálo mìsto dùležitou roli jako støedisko slovenského buditelského hnutí.
- v roce 1862 bylo otevøeno první Slovenské evanjelické gymnázium, které bylo do roku 1918 jedinou støední školou, kde se všechny pøedmìty vyuèovali ve slovenštinì.
Dùležitìjší kulturní památky mìsta: budova Slovenského evanjelického gymnázia, øímskokatolický, pozdì gotický kostel sv. Vavøince z druhé poloviny 15. století (v roce 1892 byl zrekonstruován), klascistický evanjelický kostel z roku 1785, s rokokovým oltáøem a kazatelnou z 1784 vèetnì budovy evajelické plebanie, klasicistický mìstký dùm z 1819, mìsanské domy z druhé poloviny 19. století.

Mìsto Roccagorga

www.roccagorga.com

Dne 4. záøí 2008 Mìstká rada podepsála usnesení ve vìci souhlasu s navázáním partnerské spolupráce s italským mìstem Roccagorga.
Roccagorga je mìsteèko ležící na západním pobøeží Itálie a èítá pøes 4 tis. obyvatel.
K navázání pøátelských vztahù s týmto mìstem došlo v roce 2007, pøi návštìvì zástupcù mìstkých orgánù partnerského mìsta Unièov v ÈR. V kvìtnu 2008 se na pozvání mìstkých orgánù Lêdzin konala návštìva vedení Roccagorgy. Bìhem zpìtné návštìvy byl podepsán protokol o uzavøení partnerství, který je dobrou pøedzvìstí pro podepsání smlouvy o spolupráci. Cílem spolupráce je propagace a udržování souèinnosti mezi Úøady  obou mìst za úèelem pøispìní k zásadnému a stabilnímu rozvoji v souladu se spoleèensko-ekonomickými, kulturními, historickými, životnými èi pøírodnými reáliemi, a také spolupùsobení v oblasti spoleèenské, hospodáøské, kulturní, edukaèní, historické, sportovní, turistické, administraèní a životního prostøedí, což bude mít za následek zvýšení možností obou mìst, udržování trvalých pøátelských vztahù mezi mìsty, zjednodušení výmìny mezi obyvateli za úèelem všeobecného rozvoje, prostøedníctvím co nejlepšího vzájemného pochopení pocitu evropského bratrství.

 

Smlova o partnerské spolupráci obou Mìst se podpsála dne 4. bøezna 2006 roku a zdùraznila potøebu upevnìní vzájemných pøátelských vztahù a podporování se v hospodáøské, sociální a kulturní oblasti za úèelem harmonického a trvalého rozvoje obou mìst.

Unièov je mìsto v ÈR, má 12 385 obyvatel a rozlohu 4 827 ha. Jde o jedno ze sedmi moravských královských mìst ležící na pøechodu Hané (èást Moravy), Hrubého a Nízkého Jeseníku. Jádrem oblasti je povodí øeky Oskavy.
Neoddìlitelnou souèást mìsta tvoøí osm pøidružených obcí (místních èástí), jež byly k Unièovu pøipojeny po roce 1960: Horní Sukolom, Dolní Sukolom, Brníèko, Nová Dìdina, Benkov, Støelice, Renoty a Dìtøichov.
Do roku 1848 náležely tyto obce a osadyk pìti panstvím: k unièovskému panství patøily Støelice, Renoty, Dìtøichov i Nová Dìdina. K usovskému panství náležel Benkov, k sovineckému Dolní a Horní Sukolom. Brníèko bylo rozdìleno mezi panství šternberské a litovelské.
Nejvìtší zlom v historii Unièova nastal po skonèení druhé svìtové války. Nìmecké obyvatelstvo bylo odsunuto, národnostní charakter mìsta se promìnil. V roce 1948 zaèala výstavba gigantického strojírenského závodu, který potřeboval nové zaměstnance. Přibývalo obyvatel, rostla sídliště, školy, domy, Uničov se rozrůstal. Obyvatelé dostali moderní kino, fotbalový i zimní stadion, koupaliště, minigolf. Zelenou měly sportovní i kulturní aktivity.
Svou tvář město výrazně změnilo v posledních letech - opravené fasády domů, restaurované památky a moderní infrastruktura činí z Uničova atraktivní město 21. století.

 

zamknij
Wyślij kartkę