Ledziny.pl Ledziny.pl
BIP PL EN DE

Přírodní podmínky

Správní oblast Lędziny se nachází na pomezí dvou makroregionù - Slezské vysoèiny a Ratiboøsko-Osvìtimské kotliny. V rámci Slezské vysoèiny, s pahorkatým krajinným rázem, lze rozli¹it klesající smìrem k Mléèné kotlinì fragment ji¾ního svahu Planiny Murcek, pro»atý sní¾eninou v okolí Ławek a údolím Przyrwy. Od jihovýchodu jej omezuje Lędzińský hrb, táhnoucí se mezi Hołdunovem a Jaroszowicemi, o délce asi 5 km a ¹íøce temìø 1,5 km. Jeho vrcholové partie, dosahující vý¹ky nìco málo pøes 300 m n.m., jsou vlnité nebo pahorkovité, v nìkterých místech je protínají mìlká údolí. Mírnìj¹í jihovýchodní svahy Hrbu klesají smìrem k údolím Visly a Przemsze, zahrnujíc i údolí Gostynì, která je ji¾ souèástí Osvìtimské kotliny.

Fyziograficky spadá obec Lędziny do prostoru Jaworznické pahorkatiny, spestøeného pahorky: Klimont (302 m n.m.), Szachta (296 m n.m.), Strzyżówka (290 m n.p.m.), Małkowiec, Kępa, Wapieńka a Glinogóra.
 
Na geologické stavbì území Slezské vysoèiny se podílejí hlavnì triasové a karbonské horniny a útvary ètvrtohorní. Dno Mléèné kotliny je vystláno miocenními a pleistocenními usazeninami. Jednotlivé prvky Osvìtimské kotliny budují miocenní jíly, pískovce a bøídlice, s nanesenými písky a jíly ètvrtohorního pùvodu, a rovnì¾ pokryvnými útvary z hliny a písku, vzniklými v dùsledku pùsobení ledovcù.
Podnebí areálu mìsta Lędziny je dáno tøením vzduchových vrstev subtropického charakteru - proudících od jihu Moravskou bránou, arktických a subpolárních - proudících od severu, moøských - od Atlantiku a kontinentálních - z Východní Evropy.
 
Pùdní pokryv obce je málo rozmanitý. Vìt¹inou se vyskutují bielicové pùdy, vzniklé z útvarù ledovcového pùvodu, hnìdozemì, èernozemì, rendziny (zastoupené zajména na vyvý¹eninách Lędzińského hrbu) a bahnité pùdy. V¹echny druhy pùd vyskytujících se v areálu obce Lędziny patøí do tøídy „A", tedy k nejménì kontaminovaným, kde se rostliny mohou pìstovat bez ¾ádných omezení. Pìstují se zde hlavnì: rùzného druhu jarní a ozimní obilniny, kukuøice, brambory a cukrová øepa.
 
Na území Lędzin le¾í dva vodní toky - Potok Goławiecký a øeka Przyrwa, nále¾ící do povodí Visly. Øeka Przyrwa, je¾ je pøítokem Mleczné, má délku cca 15 km a pramení v Wesołé, je momentálnì temìø v celém intravilánu mìsta regulovaná. Døíve vytváøela èetné meandry v ¹iroké, ploché a namoklé dolinì. Na úpatí Lędzińského hrbu pramení naopak Potok Goławiecký, protékající ¹irokým, namoklým údolím k ní¾e le¾ícím obcím, aby pak vyústit pøímo do Visly. Potok se vyu¾ívá pro chov ryb v èetných okolních rybnících. Obì øeky jsou napájeny poèetnými men¹ími toky, nejèastìji bez pojmenování.


 V obci je pøevá¾nì dominantní pøirozená krajina, zahrnující 76% areálu, s pøevládajícím podtypem polnì plodinovým, který pøedstavuje 38,5% její rozlohy. Na území Lędzin potkáme také èlovìkem pøetvoøený krajinný ráz, a to urbanizovaný resp. hornicko-prùmyslový. Zvlá¹t silnì urbanizované jsou èásti: centrální, jihovýchodní a severovýchodní.
 
Severní a severovýchodní èást obce obklopují lesy, které jsou souèástí ochranného lesního pásma Hornoslezské prùmyslové oblasti. Dominují zde lesy jehliènaté, hlavnì borovicové, na druhém místì jsou pak smí¹ené lesy, pøedev¹ím borovicovo-dubové. Lesy plní velmi dùle¾itou úlohu - zachycují vìt¹inu zneèi¹tìní proudících do území obce z prùmyslovìj¹ích oblasti Slezska.
 

 

 

zamknij
Wyślij kartkę