Newsletter

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

2014-05-05

Budowa sieci wodociągowej ul. Lewandowskiej (II etap)

1) opis przedmiotu zamówienia:

wykonanie sieci wodociągowej z rur PE ciśnieniowych o średnicy zewnętrznej 63 mm i 32 mm wraz z zasuwami ,węzłami wodomierzowymi oraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, przejściem przez drogę, zabezpieczeniem, odtworzeniem, osprzętem oraz oznakowaniem rurociągów zgodnie z dołączonym projektem wykonawczym do budynków od nr. 25 do nr.63

2) termin wykonania zamówienia: maj-lipiec 2014

3) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: posiadanie uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadanie wiedzy i doświadczenia, dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia a także sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwalająca należyte wykonanie zadania

4) wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz minimum dwóch robót budowlanych związanych z budową sieci wodociągowe. o wartości co najmniej 80 000,00 zł brutto wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat.

5) informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: Drogą elektroniczną , telefonicznie lub osobiście z Wydziałem Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej

6) wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium: Brak wymaganego wadium

7) termin związania ofertą: 30 dni

8) opis sposobu przygotowywania ofert: uzupełnienie wersji papierowej przedmiaru robót wpisując proponowane kwoty

9) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: email, fax, w postaci skanu wypełnionego przedmiaru robót (kosztorysu) na email lub w postaci papierowej złożony w sekretariacie UM, termin składania ofert 09.05.2014

10) opis sposobu obliczenia ceny: wypełniony przedmiar robót (kosztorys)

11) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: najniższa cena

12) informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: brak.

13) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: brak

14) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: brak

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionego na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

dzisiaj: 23 października 2018
imieniny:
Seweryna, Teodora
Nagrody i wyróżnienia
ISO
Stawiamy na jakość
Najwyższa jakość
Polecamy
zamknij
Wyślij kartkę