Newsletter

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

2015-01-15

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż 2 tablic informacyjno – pamiątkowych w ramach realizacji zadania pod nazwą: „Budowa infrastruktury okołoturystycznej Ośrodka Rekreacji Sportowej Zalew w Lędzinach w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu”,

 1. opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż 2 tablic informacyjno – pamiątkowych w ramach realizacji zadania pod nazwą: „Budowa infrastruktury okołoturystycznej Ośrodka Rekreacji Sportowej Zalew w Lędzinach w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu”, zgodnie z poniższymi wymaganiami:

a) Wymiary tablicy:

- wysokość od powierzchni ziemi: ok.240 cm,

- wysokość z odcinkiem kotwiącym: ok 330 cm,

- szerokość: min. 130 cm,

- długość: ok. 10 cm,

b) Powierzchnia tablicy: min. 110 x 85 cm

c) Materiały:

- słupy z rur stalowych o średnicy ok. 100 mm, gr. 4 mm,

- ruszt tablicy z profili stalowych o wymiarach min. 40 x 40 mm, gr. 3 mm,

- 2 - stronna okładzina rusztu tablicy z blachy stalowej o gr. 2 mm,

d) Wygląd i konstrukcja na podstawie szkicu poglądowego konstrukcji tablicy wg załącznika nr 1

e) Całość spawana, ocynkowana i pomalowana proszkowo w kolorze uzgodnionym z Inwestorem (np. szary, czarny)

f) Jednostronne umieszczenie na tablicy informacji graficznej kolorowej o dofinansowaniu projektu wg uzgodnienia z Zamawiającym

g) Ilość: 2 szt.

 1. termin wykonania zamówienia: 31.01.2015r.
 2. warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: brak
 3. wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: brak
 4. informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: pisemnie, faks, e‑mail
 5. wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium: brak
 6. termin związania ofertą: 30 dni
 7. opis sposobu przygotowywania ofert: na załączonym do ogłoszenia formularzu ofertowym
 8. miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Sekretariat Urzędu Miasta Lędziny, do 20.01.2015r., godz. 14:00,
 9. opis sposobu obliczenia ceny: przedstawiona oferta
 10. opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: najniższa cena
 11. informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: nie przewiduje się
 12. wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: brak
 13. 14.   istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: brak
dzisiaj: 23 października 2019
imieniny:
Seweryna, Teodora
Nagrody i wyróżnienia
ISO
Stawiamy na jakość
Najwyższa jakość
Polecamy
zamknij
Wyślij kartkę