Newsletter

Podatek od nieruchomości 2015

Podatek od nieruchomości

 

Dla ustalenia sposobu opodatkowania i zaliczenia gruntu do określonego rodzaju użytków decydujące znaczenie mają zapisy w geodezyjnej ewidencji gruntów i budynków (a nie zapisy w innych rejestrach, np. w planie zagospodarowania przestrzennego, ani faktyczny sposób wykorzystywania gruntów).


Na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od podatku zwolnione są między innymi grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Podatnikami podatku od nieruchomości są m.in.:

 • posiadacze (najemcy, dzierżawcy) nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

 • właściciele lub posiadacze samoistni nieruchomości ,

 • właściciele lokali mieszkalnych (jeżeli wyodrębniono własność lokali).

Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu wypełnioną informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego (np. zakup czy sprzedaż nieruchomości) lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku (np. zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części).

   
Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych oraz jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:

 • składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi gminy właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeśli obowiązek powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

 • odpowiednio skorygować deklarację w razie zaistnienia zmian w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian,

 • wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości  - bez wezwania - na rachunek budżetu właściwej gminy za poszczególne miesiące, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia

Stawki podatku w 2015 roku

 1. Budynki mieszkalne lub ich części, od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,65 zł.
 2. Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, od 1 m2 powierzchni użytkowej - 20,55 zł.
 3. Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, od 1 m2 powierzchni użytkowej - 9,54 zł.
 4. Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń, od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,50 zł.
 5. Budynki pozostałe lub ich części, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m2 powierzchni - 4,53 zł.
 6. Budowle służące do zbiorowego odprowadzania ścieków - 0,01% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
 7. Budowle pozostałe - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
 8. Grunty:
  1. związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, od 1 m2 ogólnej powierzchni działki - 0,83 zł,
  2. pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych, od 1 ha ogólnej powierzchni działki - 4,30 zł,
  3. pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m2 ogólnej powierzchni działki - 0,19 zł.

 

dzisiaj: 19 stycznia 2019
imieniny:
Henryka, Mariusza
Nagrody i wyróżnienia
ISO
Stawiamy na jakość
Najwyższa jakość
Polecamy
zamknij
Wyślij kartkę